Tóth István jegyzéke

 

Tartalom:

I. Könyvek, önálló füzetként megjelent művek

II. Cikkek, Tanulmányok

III. Recenziók, beszámolók

IV. Újságcikkek, „egyebek”

V. Szerkesztés

VI. Önéletrajz

I. Könyvek, önálló füzetként megjelent művek

1.      A rómaiak Magyarországon. Bp. 1975. Gondolat, 242 l. Magyar História. 2. kiad. Bp. 1979.

2.      Juppiter Dolichenus-tanulmányok. Bp. 1976. ELTE Házi soksz. 172 l. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadv. 15.

3.      Istenek a Duna partján. Székesfehérvár 1991. (Comenius füzetek 3.) 75 p.

4.      A római kori keleti vallások pannoniai történetének kérdései. (I. A kisázsiai és iráni eredetű kultuszok.) Kandidátusi értekezés tézisei. Pécs 1994. 9 p.

5.      A római kori keleti vallások pannoniai történetének kérdései. (I. A kisázsiai és iráni eredetű kultuszok.) Kandidátusi értekezés. Pécs 1993. (Kézirat) 263 p.

6.      Epigraphica Pannonica 1-2. Egyetemi segédkönyv. Szerk.: Tóth I., ford.: komm. Pozsárkó Cs.-Szabó Á. Pécs, 1998.

7.      Bevezetés a római feliratok világába (Szerzőtárs: Szabó Ádám). Pécs 1999. University Press Pécs. 219. p.

8.      Mithras Pannonicus. Esszék-Essays. (Specimina Nova Univ. Qqeccl. XVII.) 146 p. Bp.-Pécs 2003. Martin Opitz

9.      Pannoniai vallástörténet. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Pécs 2004. 11 p.

10.  Pannoniai vallástörténet. Akadémiai doktori értekezés. Pécs 2004. (Kézirat) 208 p. Védés: 2005. június 28.

11.  Pannoniai elemek a magyarországi népi vallásosságban. Pécs 2006. (Kézirat) 18 p. 28 kép. Habilitációs előadás: 2006. március 22.

12.  Mithras Aquincumban. Pécs 2006. (Kézirat)

II. Cikkek, Tanulmányok

1.            Megjegyzések Mithra pannoniai kultuszának történetéhez.

= Antik Tanulmányok 12 (1965) 86-90.

2.            Mithram esse coronam suam. (Bemerkungen über den dogmatischen Hintergrund der Initiationsriten der Mithramysterien.)

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 2. (1996) 73-79.

3.            A pannoniai Mithras-kultusz társadalmi és ethnikai háttere.

= Diákköri Füzetek (Debrecen) I/2 (1967) 95-106.

4.            Zur Frage des Ursprungs und des sozialen Hintergrundes des Silvankultes in Dazien.

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 3 (1967) 77-84.

5.            A daciai Silvanus-kultusz eredetének és társadalmi hátterének kérdéséhez

= Diákköri Füzetek (Debrecen) III/1. (1968) 31-49.

6.            Zur Geschichte des Mithras-Kultes in Pannonien.

= Bibliotheca Classica Orientalis 13 (Berlin 1968) 308-310.

7.            Á propos des rapports entre la Pannonie et la Dacie. (Balla Lajossal)

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 4 (1968) 69-78.

8.            Adatok Pannonia és Dácia kapcsolataihoz (Balla Lajossal.).

= A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1967. (1968) 119-130.

9.            The Cult of Juppiter Sol invictus deus genitor in Dacia.

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 6 (1970) 71-74.

10.        Juppiter Sol invictus deus genitor kultusza Dáciában.

= Antik Tanulmányok 17 (1970) 278-281.

11.        Az egri Vármúzeum feliratos római kőemlékei.

= Az Egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve 8-9 (1970-1971) 47-56.

12.        A savariai Juppiter Dolichenus-szentély feliratos emlékeiről.

= Archaeologiai Értesítő 98 (1971) 80-83.

13.        A fertőrákosi Mithraeum, I-II.

= Soproni Szemle 25 (1971) 214-226., 322-334.

14.        A fertőrákosi Mithraeum újkori története. (Pusztuló műemlékeink.)

= Műemlékvédelem 15 (1971) 235-238.

15.        Adatok a pannoniai keleti kultuszok történetéhez.

= Folia Archaeologica 22 (1971) 41-53.

16.        Sacerdotes Iovis Dolicheni.

= Studium 2 (1971) 23-28.

17.        Eine Tempelbauinschrift eines ritterlichen Decurios aus Brigetio.

= Acta Classica Univ Sc. Debrecen. 7 (1971) 91-93.

18.        Római sírkő Brigetioból.

= Archaeologiai Értesítő 99 (1972) 224-227.

19.        Destruction of the Sanctuaries of Iuppiter Dolichenus at the Rhine and in the Danube Region.

= Acta Archaeologica Acad. Sc. Hung. 25 (1973) 109-116.

20.        Ornamenta Iovis Dolicheni.

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 9 (1973) 105-109.

21.        Jegyzetek Savaria római kőemlékeiről.

= Archaeologiai Értesítő 100 (1973) 250-256.

22.        Studia Savariensia, I-III.

= Acta Archaeologica Acad. Sc. Hung. 26 (1974) 155-185.

23.        Egy hamisítványtól az eredetihez.

= Tiszatáj 28 (1974) 6.szám, 18-25.

24.        Pierres gravées Romanies du Comitat Fejér dans le lapidaire du Musée d’Eger.

= Alba Regia 13 (1972) /1974/ 265-272.

25.        Eine Doppelheit der Geschichte des Isis- und Sarapis-Kultes in Pannonien.

= Studia Aegyptiaca 1 (1974) 325-360.

26.        Eine mithraische Akklamationsinschrift aus Aquincum.

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 10-11 (1974-1975) 151-154.

27.        A savariai Iseum keltezésének kérdéséhez. Ad CIL III 4150.

= Vasi Szemle 29 (1975) 560-569.

28.        IV. századi áldozóhely nyomai a savariai Iseum mellett.

= Archaeologiai Értesítő 102 (1975) 46-51.

29.        Megjegyzések egy cikkhez. (Savaria nevéről.)

= Vasi Szemle 30 (1976) 151-159.

30.        Marcus Aurelius’ Miracle of the Rain and the Egyptian Cults in the Danube Region.

= Studia Aegyptiaca 2 (1976) 101-113.

31.        Studia Savariensia, IV-V.

= Acta Archaeologica Acad. Sc. Hung.28 (1976) 93-109.

32.        Brigetio.

= The Princeton Encyclopaedia of Classical Sites. Princeton,V. P. 1976. 167-168.

33.        Two Misinterpreted Juppiter Dolichenus Relics from Pannonia Inferior.

= Alba Regia 15 (1974) /1977/ 89-98.

34.        Még egyszer Savaria nevéről. (Egy vita ideiglenes lezárása.)

= Vasi Szemle 31 (1977) 598-607.

35.        Ein „Viergötterstein“ mit ägyptischen Göttern aus Savaria .

( Ad CIL III 10908 = SIRIS 662.)

= Studia Aegyptiaca 3 (1977) 131-148.

36.        Die ägyptischen theophoren Personennamen in Pannonien.

= Studia Aegyptiaca 3 (1977) 149-159.

37.        Die Denkmäler des Iuppiter Dolichenus-Kultes in Savaria.

= Acta Classica Univ. Sc. Debrecen. 13 (1977) 63-77.

38.        Das lokale System der Mithraischen Persoinifikationen im Gebiet von Poetovio.

= Archeološki Vestnik (Ljubljana) 28 (1977) 385-392.

39.        Évezredek hagyatéka.

= Dunaújvárosi Hírlap 1977. február 4.

40.        A pogányság végnapjai a Duna mellett.

= Világosság 19(1978) 176-181.

41.        Négyalakos szoborbázis a savariai Iseumból. (Ad CIL III 10908 = RIU 15.)

= Vasi Szemle 32 (1978) 585-595.

42.        Problems of the Dolichenus Altar in Gorsium. (Comments on the History of Syrian Cults in the Age of Septimius Severus.)

= Oikumene 2 (1978) 201-216.

43.        Utószó. /Amfiteátriumi játékok Pannoniában./

= In: R. Auguet: Kegyetlenség és civilizció. A római játékok. Budapest 1978. Európa, p. 269-284.

44.        Four New EPRO Volumes about the Mithras-Cult.

= Acta Archeologica Acad. Sc. Hung. 30 (1978) 245-255.

45.        Marcus Aurelius esőcsodája és az egyiptomi kultuszok.

= Antik Tanulmányok 23 (1976) /1978/ 45-51.

46.        Római sírkövek közt sétálgatva…

= In: Iskolarádió, ’978. Forráselemzés. Szöveggyűjtemény. Budapest 1978. MRT. p.

37-42.

47.        Az ismeretközlés felelőssége.

= Antik Tanulmányok 23 (1976) /1978/ 253-259.

48.        A keszthelyi Helikon nevének eredete

= Zalai Hírlap 1979. dec. 2.

= Múzeumi Kurir 4 (1980) 3. 7-9.

49.        Újság-matuzsálemek a Helikon Könyvtárban.

= Zalai Hírlap 1979. dec 24.

50.        Az Iseumi szobrászati díszítéshez.

= Savaria 9-10. (1975-76) /1980/ 93-104.

51.        Budai Ézsaiás és Festetics György.

= Múzeumi Kurir 4 (1980) 2. 28-31.

52.        Magyarország Történeti Kronológiája. Főszerkesztő: Benda Kálmán. I. kötet. A kezdetektől 1526-ig. Szerk.: Solymosi László.A római kor. Bp. 1981. p.20-40. 2. kiadás: 1983., utána több újabb kiadás.

53.        Lóczy Lajos és a Balaton.

= Zalai Hírlap 1981. júl. 25.

54.        A keszthelyi éremgyűjtők emlékérme. (A kontorniát érmekről.)

= Filléres Híradó (A Georgikon numizmatikai melléklete.) 24 (1981) 2. 2-4.

55.        Eine neuere Inschrift von L. Octavius Faustinianus aus Savaria.

= Savaria 17-18 (1983-84) 139-152.

56.        Das große Kultbild des Mithraeums und die Probleme des Mithras Kultes in Intercisa. (Visy Zsolttal.)

= Specimina Nova 1985. 37-56.

57.        Magna Mater és Attis kultuszának emlékei Pannoniában

= A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 29 (21984) 127-161.

58.        „Az igazat mondd ne csak a valódit”.

= Magyar Nyelvőr 110 (1986) 226-227.

59.        L. Octavius Faustinianus.

= Specimina Nova 1986. 41-56.

60.        Die Initiation Hans Castorps.

= Specimina Nova 1986. 41-56.

61.        Mihras születése. Pogány Karácsony a Fertő partján.

= Kisalföld 1986. december 24.

62.        Isis a kutya hátán.

= Vas Népe, 1986. december 31.

63.        Egy áldozatkész savariai polgármester, 1-2.

= Vas Népe 1986. december 19-20.

64.        Ecclesia Sancti Martini in Sabaria.

= Életünk 24 (1987) 167-172.

65.        Der Kult der kleinasiatischen Götter in Pannonien.

= Specimina Nova 1987. 107-129.

66.        Saint Martin de Tours - Saint Martin de Savaria.

= Specimina Nova 1987. 171-218.

67.        Specimina Nova és Krónika.

= Dunántúli napló, 1987. január 5.

68.        Festetics György és az első magyarországi vers? A királyi bazilika legrégibb feliratos emléke.

= Fejér megyei Hírlap, 1987. április 18.

69.        A jövő technikája a múlt tudományáért.

= Dunántúli Napló, 1987. június 3.

70.        Megjegyzések Szent István egyházának védőszentjeihez.

= Baranyai Művelődés 1988. 44-49.

71.        Addenda Pannonica Mithriaca. (Additios to the Work of M. J. Vermaseren. Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae).

= Specimina Nova 1988. 17-73.

72.        Shakespeare: Antonius és Kleopátra. Színházi műsorfüzet. Pécs, 1988.

73.        Lussonium környékének római kori települési viszonyai.

= Specimina Nova - Suppl. 1. 1989. 30-35.

74.        Lussonium környékének római feliratai.

= Specimina Nova – Suppl. 1. 1989. 36-44.

75.        Isten a bika hátán.

= Specimina Nova – Suppl. 1. 1989. 51 - 77.

76.        Lussoniumi katonacsaládok.

= Specimina Nova - Suppl. 1. 1989. 84-93.

77.        A paksi Mithras-relief.

= Specimina Nova – Suppl. 1. 1989. 58-62.

78.        The Remains of the Cult of Magna Mater and Attis in Pannonia. (Catalogue).

= Specimina Nova 1989. 59-121.

79.        A római vallásosság emlékei Sopianaeból.

= Baranya 3 (1990) 7-17

80.        The Cult of Cybele and Attis in Pannonia.

= Specimina Nova 1990. 119-157.

81.        „In hoc signo…” (A kereszténység kezdetei Pannoniában.)

= Baranya 4 (1991) 9-21.

82.        Hans Castorp bavattatása.

= TörténÉsz 1 (1992) 2-5.

83.        Vallási és építési, adományozási feliratok.

= TörténÉsz 2 (1994) 1-2. sz. 7-13.

84.        A Dacian „Apostle” of the cult of Mithras?

= Specimina Nova 8 (1994) 153-160.

85.        Egy római családi sirkő elemzése.

= TörténÉsz 2 (1994) 3-4. sz. 17-23.

86.        Feliratos római kőemlékek Pápán.

= Acta Musei Papensis - Pápai Múzeumi Értesítő 5 (1995) 157-168.

87.        Supplementa Epigraphica Pannonica. I. Teil - 1. Abschnitt.

= Specimina Nova 9 (1994) /1995/ 3-38.

88.        Egy pannóniai matrónáról. Apuleia Paula a Janus Pannonius Múzeumban.

= Baranya – Történelmi közlemények 7-8 (1994-1995), 119-129.

89.        Egy pannoniai Diana-feliratról. (Ad CIL III 3455.)

= TörténÉsz 3 (1995) 1-2. sz. 1-12.

90.        Jüdische Gemeinde in dem römischen Pannonien.

= Specimina Nova 10 (1995) 179-186.

91.        Zsidó hitközösségek a római Pannoniában.

= Múlt és Jövő 1995. 4.sz. 105-109.

92.        Savaria Magna Mater szentélye.

= Lapok Szombathely Történetéből 32. sz. (1995) Panniculus Ser. C. No. 44.

93.        A Dacian „Apostle” of the Cult of Mithras?

= Din Istoria Europei Romane. (From the History of the Roman Europe.) Oradea 1995. (Universitatea din Oradea. Seria: Istorie IV. – Muzeul Tarii Crisurilor) p. 175-179.

94.        Ovidius és Savaria – egy legenda.

= Barta Gábor Emlékkönyv. Szerk.: Lengvári István. Pécs 1996. 1-18.

95.        A Savariai Iseum kutatásának eredményei és feladatai.

= Savaria 23/3 (1996-1997) 329-352.

96.        Ein gemeinsamer Altar des Iuppiter Dolichenus und Mercurius aus Mursa.

= Specimina Nova 12 (1996) /1998/ 319-322.

97.        Laudatio. (Ferenczi István díszdoktorrá avatása.)

= Specimina Nova 12 (1996) /1998/ 15-16.

98.        Risultati e compiti delle ricerca dell’Iseum di Savaria.

= Revue Roumaine d’ Egyptologia (Bucuresti) 2-3 (1998-1999) 113-138.

99.        Hic numina adsunt…

= „ Együtt a Kárpát-medencében.” A népvándorláskor fiatal kutatóinak összejövetele

Pécs 1996. Szerk.: Kiss M.-Lengvári I. Pécs 1998. 9-13.

100.    The Composition of the Mithras Relief from Intercisa.

= Pannonia and Beyond. Studies in Honour of László Barkóczi. Antaeus 24 (1999) 535-537.

101.    Savaria legendái I. – Ovidius sírja.

= Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 1991/1. 47-60.

102.    Egy európai utas emlékezetére. In memoriam Nagy Tibor.

= Specimina Nova 15 (1999) 9 169-177.

103.    Légio helyett valami mást?

= Vas Népe 1999. augusztus 17.

104.    Javaslat a savariai „arany mérfőldkő” felállítására.

= Vas Népe 1999. november 12.

105.    Orientalische Kulte. In: Von Augustus bis Attila. Leben am Ungarischen Donaulimes. (Szerk.: Visy Zs.) Aalen-Stuttgart 2000. 103-109.

106.    Septimus Severus trónra emelése és Savaria. (Savaria legendái II.)

= A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs 2001.

Univ. Press Pécs (Szerk.: Fischer F. - Vonyó J.) 535-542.

107.    Apuleius Savaiensis

= Savaria 25/3. (2000.2001) 191-201.

108.    Apuleius Pannonicus

= Aegyptus et Pannonia 1. Acta Symposii anno 2000. Ed.: H. Győry – Zs. Mráv. Bp. 2002. 201. (Abstract)

109.    108. Egy ravasz ötlet. (Szent Márton pannonhalmi születéshely – legendájának kialakulásáról.)

= Lapok Szombathely történetéből. 110. szám (Szombathely 2002.) 4 l.

= Pannonicilus Ser. C. No. 161

110.    109. Néhány Szőnyi hamisítványról.

= Specimina Nova 16 (2000) [2002] 153-163.

111.    Kleopátra orra

= Ókor… Folyóirat az antik kultúrákról 1 (2002) 1. sz. 37-41.

112.    Mithras, a misztériumok istene?

= Ókor 2 (2003) 1. sz.

113.    A pannoniai városok valási élete. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Szerk: Visy Zs.-Nagy M. Bp. 2003. 223-224.

114.    Sol invictus Illyricus, I. Problematik des sog. Donauländischen Reitergottes. In: Pannonica. Provincialia et Archaeologica. (Libelli Arch. No. 1.) Bp. 2003. 467-480. Hrsg.: Á. Szabó-E. Tóth.

115.    Das Fest Pannoniens: III. Idus Iunias. In: Bölcske. Römische Inschriften und Funde. In Memorian Sándor Soproni. (Libelli Archaeologici, II.-Régészeti Füzetek, új sor. II. szám.) Bp. 2003. Ung. Nat. Mus. P. 377-384.

116.    Emlékezünk: Kádár Zoltán (1915-2003.)

= Műemlékvédelem 47 (2003) 3. sz. Hátsó borító, belső oldal.

117.    Egy dél-pannoniai csillagvallás emlékei. In: Népek együttélése Dél-Pannoniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk.: Lengvári I. – Vonyó J. Pécs 2003. 585-598.

118.    Mithras kultusz és a Karácsony Poetovioban. – Cult of Mithras and the Christmas in Poetovio.

= Specimina Nova 18 (2004) 237-244.

119.    Poetovioi Victorinus és a Karácsony dátumának meghatározása

= Katekhón 2 (2005) 1. sz. 69-74.

120.    Az Olvasóhoz. In: Mithras és misztériumai, I-II. (Szerk.: László L.) Bp. 2005. Kairosz. 5-10 p.III. Recenziók, beszámolók1.      Zehn Jahre archäologische Forschung (1958-1968). Mitteilungen des Arch. Inst. UAW. Bp.1971.

= Acta Archaeologica Acad. Sc. Hung. 25 (1973) 412-414.

2.      D. Gáspár, Spätrömische Kästchenbeschläge in Pannonien. Szeged, 1971. (Acta Ant. et Arch. Tom. XV, 1.)

= Antik Tanulmányok 20 (1973) 242-244.

3.      Fiatal régészek és történészek munkakonferenciája Sopronban. (Gergely Andrással.)

= Soproni Szemle 28 (1974)

4.      C. H. Halsberghe, The Cult of Sol Invictus. Leiden 1972. (EPRO 23.)

= Acta Archeologica Acad. Sc. Hung. 26 81974) 447-450.

5.      Fiatal régészek és történészek munkakonferenciája Székesfehérvárott. (Redő Ferenccel)

= Antik Tanulmányok 22 (1975) 308-310.

6.      Á. Dobó, Inscriptiones extra fines Pannoniae-Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes. Budapest 1975.

= Antik Tanulmányok 24 (1977) 74.

7.      E. Schwertheim, Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland. Leiden 1974.

= Acta Archaeologica Acad. Ac. Hung. 29 (1977) 317-319.

8.      Mitteilungen des Arch. Inst. UAW. 5. (1974-1975) Bp. 1976.

= Acta Archaeologica Acad. Sc. Hung. 30. (1978). 266-267

9.      A történelem segédtudományai. (Szerk.: Kállay István) Budapest 1986. ELTE

= Levéltári Szemle 37 (1987) 3. sz. 68-71.

10.  Specimina Nova és Krónika

= Dunántúli Napló 1987. január 5.

11.  A magyar ókortudomány bibliográfiája, 1951-1975. (Szerk.: Ritoók Zsigmond.) Bp. 1986. Akadémiai Kiadó.

= Dunántúli Napló 1987. április 22.

12.  Egyetemi ásatás a Bottyán-Sáncon.

= Tolna megyei Népújság 1987. június 3.

IV. Újságcikkek, „egyebek”

1. Lenau-napok Keszthelyen. Georgikon XXI.7.(1978)7-8.

2. Mit tanultak százötven éve a keszthelyi gazdászok? Georgikon XXII.1(1979)11.

3. A keszthelyi Helikon nevének eredete. Múzeumi Kurír 33. 1980. 7-8.

4. Festett üvegablak a Festetics-Kastélyban. Élet és Tudomány XXXVI.28. (1981. VII.

10.)895-896.

5. Helikon Kastélymúzeum állandó kiállítása. 6 p. Keszthely 1981.

6. A Helikon Könyvtár kincseiből. Festetics György és az első magyarországi vers.

Zalai Hírlap XLIII. 62. 1987. március 14.

V. Szerkesztés

1. Diákköri Füzetek. (Debrecen) I-III. évf. 1966-1968
2. Studium. Acta Iuvenum Univ. Sc. Debrecen. I-II. évf. 1969-1970.
3. Specimina Nova Univ. Qqeccl. 1-20. kötet, - folyamatosan
4. Acta Diurna Saveriensia. 1-2 (2002) – Szombathely

Dr. Tóth István
egyetemi docens
BTK Ókortörténeti Tanszék

V. Önéletrajz

1944-ben születtem Pápán. Az egyetemet 1967-ben, Debrecenben végeztem el, történelem szakos középiskolai tanári diplomával.
1977-ben doktoráltam Budapesten, az ELTE-n. 1997 óta vagyok a történettudományok /régészet/ kandidátusa.
Voltam muzeológus Székesfehérváron, könyvtáros és bibliográfus az MTA Történettudományi Intézetében. 1983 óta tanítok a Pécsi Tudományegyetemen, ahol jelenleg docensként dolgozom.
Kutatási területem a Római Birodalom története és vallástörténete. E területekből diplomadolgozatok és TDK pályamunkák vezetését vállalom.

Fontosabb munkáim:

1. A rómaiak Magyarországon. Bp. 1975., 1979. Gondolat 242 l.
2. Juppiter Dolichenus-tanulmányok. Bp. 1976. ELTE 172 p.
3. Istenek a Duna partján. Székesfehérvár 1991. Comenius 75 p.
4. Bevezetés a római feliratok világába. (Szerzőtárs: Szabó Ádám) Pécs 1999. Univ. Press
219 p.
5. Studia Savariensia I-V. Acta Archaeologica Hung. 26 (1974) 155-185. és 28 (1976)
93-109.
6. Der Kult der kleinasiatischen Götter in Pannonien.
= Specimina Nova 1987. 107-129.
7. The Cult of Cybele and Attis is Pannonia.
= Specimina Nova 1990. 119-157.
8. The Remains of the Cult of Magna Mater and Attis in Pannonia. (Catalogue).
= Specimina Nova 1989. 59-121.
9. Addenda Pannonica Mithriaca. (Additions to the Work of M.J. Vermaseren, Corpus
Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae).
= Specimina Nova 1988. 17-73.
10. Az egyiptomi vallásosság emlékei Pannoniában.
= Specimina Nova 17 (2002) s.a.