Vissza a kiadványokhoz!

Kiss Mária Magdolna, régész-történész


Tudományos életrajz


1956. május 19-én születtem Pécsett, iskoláimat is itt végeztem.

1974-ben érettségiztem a Nagy Lajos Gimnáziumban, ugyanebben az évben felvettek a szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-latin szakára. 1979-82-ben végeztem latin-régészet-történelem szakon.

Tanítottam általános iskolában, gimnáziumban, majd 1985-2005-ig a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, (később PTE) Ókortörténeti és Régészeti Tanszékén.

1985-ben az Eszéki és a Baranya Megyei Levéltár felkérésére részt vettem egy nemzetközi konferencián, ahol e levéltárakban található latin nyelvű források alapján a bellyei és a dárdai uradalom jobbágyainak XVIII-XIX. századi életét mutattam be.

A fenti témából 1989-ben védtem meg doktori értekezésemet „summa cum laude“ minősítéssel.

PhD dolgozatomat: Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban. Getica-kutatások – címmel írtam és védtem meg 2005-ben, ugyancsak „summa cum laude“ minősítéssel.

1990-től ugyanis elsősorban Pannonia IV. század végi V. század eleji történetével foglalkozom, de nem hanyagolom el a Dráva-szög újkori történetét sem.

2005-től szabadfoglalkozású kutatóként, mint a Magyarországi Latinság Központ tanfolyamszervezője és a GeniaNet Könyvkiadó ügyvivője tevékenykedek.


Tudományos tevékenység



I. Konferenciák

Nemzetközi tudományos konferenciákon, egyéb rendezvényen tartott előadások (p = plenáris, Sz = szekciós előadás):


A)
1.    Duna-drávaközi Baranya jobbágyságának élete a terület nagybirtokain 1700-1848-ig. Főherceglak, (Horvátország) 1986. (P)
2.    Bemerkungen zu den Problem der barbarischen Einsiedlungen in Pannonien. JPTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék valamint a krakkói Jagello Egyetem Régészeti Intézete, "A Római Birodalom és szomszédai a Kárpátok térségében", Pécs, 1993. október 15–16. (P)
3.    Bauspuren mit Pfostenkonstruktion vom Ende des 4.-Anfang des 5. Jahrhunderts in der Festung Lussonium. Poszter-előadás, Roman Frontier Studies XVI. Hollandia, Rolduc Abbey, 1995. aug. 25-31. (P)
B)
4.    Vitaelőadás tartása: Bonn, a Friedrich-Wilhelms-Universität Ókortörténeti Tanszékén a doktori disszertációjukat készítő hallgatók számára: Pannonia 4-5. századi lakossága témából.


Belföldi tudományos konferenciákon tartott előadások: (p= plenáris, Sz = szekciós előadás):


5.    Adatok a Duna-Dráva közi jobbágyság helyzetéhez (1700-1848)-A dél-dunántúli történészek I. regionális konferenciája, Pécs, 1987. (P)
6.    Besimított kerámiák Lussonium erődjéből. A népvándorláskor fiatal kutatóinak II. összejövetele. Nyíregyháza, 1991. szeptember 23–25-ig. (P)
7.    Lussonium erődje a 4.sz. végén 5. sz. elején — A népvándorláskor fiatal kutatóinak III. összejövetele. Sátoraljaújhely, 1992. szeptember 7–9. (P)
8.    Egy drávaszögi uradalom életéből. Siklósi Vár-és Múzeumbaráti Egyesület, helytörténeti konferencia, Siklós, 1993. március 15. (P)
9.    Megjegyzések a késő római külpolitikához a dunai tartományokban 382-ig. Dél-Dunántúli történészek 5. regionális konferenciája. Pécs, 1994. febr. 4–5. (P)
10.    Megjegyzések a késő római külpolitikához a dunai tartományokban. A népvándorláskor fiatal kutatóinak 5. összejövetele. Szenna, 1994. szept. 27–29. (P)
11.    Rómaiak és barbárok kapcsolata. A népvándorláskor fiatal kutatóinak 7. összejövetele. Pécs, 1996. szept. 27–29. (P)
12.    Hallgatóval közös konferencia-részvétel:
Fazekas F.-Kiss M.: Hol játszódott le a Bolia-folyó menti csata? Hadak útján XIII. konferenciája. 2002. szept. 17–19., Gyula

Hallgatók indítása tudományos konferenciákon


Két hallgatói előadás: IV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2000. május 19–21.
1.    Horváth Sz.: Iordanes Getica: (Egy magyar nyelvű kiadás bemutatása)
2.    Fazekas F.: A mauriacumi csata.

Tudományos konferenciaszervezés:


„Együtt a Kárpát-medencében” (eltérő etnikumok együttélése egymásra hatása) A népvándorláskor fiatal kutatóinak 7. összejövetele. Pécs, 1996. szept. 27–29.


II. Tudományos fokozat

Doktori értekezés

Kiss 1988: A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig. Doktori értekezés, Pécs, 1988. kézirat
Önálló tanulmányokként megjelentetve.(Lásd a publikált tudományos cikkeknél: Kiss 1990a, 1994a, 1995a, 1994–95, 1996)

PhD-értekezés

Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban (Getica-kutatások). Pécs, 2004. 267 p, kézirat. Megvédve: 2005. május 18-án.


III. Könyvek

A közoktatásban (is) felhasználható tankönyvek, taneszközök


1.    Kiss 1999: A városi élet a Római Birodalomban. Interaktív taneszköz (CD-ROM), Alma Mater Bt. Nagykanizsa 1999. (ISBN 963 03 8702 6)

2.    Kiss 2002: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. oktatási segédkönyv, Vivarium Fontium sorozatban 1-2. kiadás. Dolmen 2000. Pécs, 2002. (ISSN 1588-4422, ISBN 963 00 9981 0) A5-ös formátum, 307 p., 250 pld.

3.    Kiss 2004: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. oktatási segédkönyv L‘Harmattan, Bp. 2004. 3. javított és bővített! (lásd Kiss M.: Alarich 2004.) kiadás. (ISBN 963 9457 698) B5–ös formátum, 272 p., 500 pld.

4.    Kiss 2007: Együtt a Duna-Dráva közén. A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig. 1. kiadás. HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. Eszék, 2007. (ISBN 978-953-7366-04-9) B5–ös formátum, 159 p.

5.    Kiss 2008: Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban. Getica-kutatások. Vivarium Fontium 2., 1. kiadás. GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978-963-06-3429-8)  B5-ös formátum, 228.p., 500 pld.


IV. Publikált tudományos cikkek, közlemények, tudományos recenziók

Publikációk gyűjteményes kötetekben (gyk) és folyóiratokban:


1.    Kiss 1986: Duna-drávaközi Baranya jobbágyságának élete a terület nagybirtokain 1700-1848-ig. Tri stoljeća Belja, (gyk), szerk. Dusan Čalić, Osijek, 1986.195-212.p

2.    Kiss 1988: Adatok a Duna-Drávaközi jobbágyság helyzetéhez/1700-1848/A dél-dunántúli Történészek I. regionális konferenciájának válogatott előadásai, (gyk). Szerk. Szita László, Vonyó József, Pécs, 1987. V.9-10/ Pécs, 1988. 79-92.

3.    Kiss 1991: Latin forrásszöveg olvasási és fordítási gyakorlatok I-II. köt. Szerk.: Dóka Klára, Levéltári Módszertani Füzetek 7.sz. Új Magyar Központi Levéltár, Bp. 1988. Magyar Országos Levéltár . Levéltári Közlemények 1991/1–2.

4.    Kiss 1990: Adatok Szepesy Ignác pécsi püspöknek a közoktatásban végzett tevékenységéről 1831-ben. Nevelés és Művelődéstörténeti Közlemények. Szerk.: Sándor László, Kaposvár, 1990/3. 217–245.

5.    Kiss 1990a: A Duna-Dráva szög falusi társadalma a 18. század végén. Baranya. Szerk.: Ódor Imre, Pécs, III.évf.1990/2, 81–89.

6.    Kiss 1992: Programm der gemeinsamen Studienausflüge der Janus Pannonius Universität Pécs und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Specimina Nova, a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve, 1990(1992) 7–25.

7.    Kiss 1992a: Besimított kerámiák Lussonium erődjéből. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza, 1992. 113–127.

8.    Kiss 1993: Lussonium erődje 4. század végén 5. század elején. HOME XXX-XXXI/2. Miskolc, 1993. 89-106.

9.    Kiss 1994: Adatok a Murga-típusú korsók kérdéséhez. Daten zur Frage den Krügen von Murga. In: A kőkortól a középkorig. (gyk), szerk.: Lőrinczy Gábor, Szeged, 1994. 249–257.

10.    Kiss 1994a: Egy drávaszögi uradalom életéből. In: Egymásrautaltság hazánkban a XVIII században. Siklós, 1994. 86–94.

11.    Kiss 1994b: Zum Problem der barbarischen Ansiedlungen in Pannonien. Specimina Nova. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve. Pécs, 1993(1994). 185–200.

12.    Kiss-Lengvári 1994: Jordanes, Getica I. XXIV–XXVIII. (Fordítás és magyarázat). Előszót és jegyzeteket írta Kiss Magdolna, szerkesztette: Kiss Magdolna-Lengvári István, Specimina Nova IX 1993 [1994] 201–220.

13.    Kiss 1995a: A bellyei uradalom jobbágyainak élete a Mária Terézia féle országos úrbérrendezés előtt. Horvátországi magyarság. Drávaszög Alapítvány, Bp. szerk. Lábadi Károly. II. évf. 1995. ápr. 4. sz., 24-28. o.; május, 5.sz. 15–20. o.; jún. 6. sz. 20–26. o.; júl. 7.sz. 20-26. o.; aug. 8.sz. 16–21. o.

14.    Kiss 1994–95: A bellyei uradalom Mária Terézia korában. Baranya, Történelmi Közlemények. BML Pécs, 1994–95. VII-VIII. évf. 35-44.

15.    Kiss 1995: Megjegyzések a későrómai külpolitikához a dunai tartományokban 382-ig. Somogyi Múzeumok Közleményei. XI. Kaposvár, 1995. 47–54.

16.    Kiss 1995b: Anmerkungen zum in "Getica" gezeichneten Bild von Alarich."...sic eos cum Romanorum populo vivere, ut una gens utraque credere possit..."  Specimina Nova. XI. 1995. 81-90.

17.    Kiss-Lengvári 1996: Jordanes: Getica II., fordítás és magyarázat. bevezetést, jegyzeteket írta Kiss M., szerk. Kiss M.-Lengvári I., fordította a JPTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék hallgatói munkaközössége, in: Barta Gábor Emlékkötet, (gyk), szerk.: Lengvári I., Pécs, 1996. 19–38.

18.    Kiss 1996: Pélmonostor (Beli Manastir) község élete a 17. század végétől a 18. század végéig a bellyei uradalomban. Horvátországi magyarság. Drávaszög Alapítvány, Bp. szerk. Lábadi Károly. 1996.

19.    Kiss 1997: Bauspuren mit Pfostenkonstruktion vom Ende des 4.- Anfang des 5. Jahrhunderts in der Festung Lussonium. Roman Frontier Studies 1995. Exeter, 1997.

20.    Kiss 1998: Zur Bedeutung des Begriffes Foederati bei Jordanes. Specimina Nova XII. 1996 (1998). 215–221.

21.    Kiss 2000: Anonymus Valesianus: Origo Constantini, fordítás és magyarázat. Specimina Nova XV. 1999 (2000). 77–147.

22.    Kiss-Fazekas 2002: Wo fand die Schlacht am Fluss Bolia statt? Specimina Nova XVI. 2000 (2002).

23.    Kiss 2003: Pannonia szülötte volt-e Nagy Theoderich? In: Népek együttélése Dél-Pannoniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. (gyk). Szerkesztők: Lengvári István-Vonyó József, Pécs, 2003. 187–206.

24.    Kiss 2003: „Nymphis Medicis“. Gyógyfürdők Pannoniában. In: Emlékkönyv Baranyai Aurél születésének centenáriumára. (gyk). Szerk.: Szabó László – Vargha Dezső, Pécs, 2003. 123–147.

25.    Kiss 2004a: Kiss M.: Alarich. In: Iordanes: Getica, Kiss 2004. 13–37.

26.     Kiss-Fazekas 2003: Hol játszódott le a Bolia-folyó menti csata? Antik Tanulmányok XLIX (2005) 265–272.

27.     Kiss 2007: A harkányi gyógyfürdő kezdetei. In: A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. METEM Könyvek 63. Budapest, 2007. 135–147.


V: Szerkesztett, illetve lektorált tudományos munkák

Könyvek, szerkesztés:


1.    Együtt a Kárpát-medencében. A népvándorláskor fiatal kutatóinak 7. összejövetelének előadáskötete. Dolmen 2000 (ISBN: 963 00 6989 X) Pécs, 2001. 350 oldal, A4-es formátum

Könyvek, sorozatszerkesztés, technikai szerkesztő:


2.    Kiss: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. oktatási segédkönyv, Vivarium Fontium 1. Dolmen 2000. Pécs, 2002. (ISSN 1588-4422, ISBN 963 00 9981 0) 307 oldal, A5-ös formátum

3.    Kiss: Jordanes: Getica, L‘Harmattan, 2004.

4.    Anonymus Valesianus: Origo Constantini. I–VI. Kiss Magdolna-Polgár Tamás, (elektronikus könyv), 1. kiadás. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarium Fontium 3. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978 963 06 4241 5)

5.    Ennodius Theoderich-panegyricusa. Közreadja Németh Tas László
(elektronikus könyv), 1. kiadás. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarivm Fontivm 4. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978 963 06 4242 2)


Tanulmányok szerkesztése:


1.    Instrumenta Inscripta Latina. A római élet a kisfeliratok tükrében. Kivonat az Instrumenta Inscripta Latina című kiállítás német nyelvű katalógusából. Pécs, 1991–1992.

2.    Jordanes: Getica I XXI–XXVIII. (Fordítás és magyarázat). Előszót és jegyzeteket írta Kiss Magdolna, szerkesztette: Kiss M.- Lengvári I., fordította a JPTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék hallgatói munkaközössége. Specimina Nova IX 1993 [1994] 201–220.

3.    Jordanes: Getica II (Fordítás és magyarázat). Bevezetést, jegyzeteket írta Kiss M., szerk. Kiss M.-Lengvári I., fordította a JPTE Ókortörténeti és Régészeti Tanszék hallgatói munkaközössége. In: Barta Gábor Emlékkötet, Pécs, 1996.

4.    Kun József tudományos munkássága. Bibliográfia összeállította Kiss-Lengvári, Specimina Nova 1994(1995). 217–219.

5.    Kiss 2000: Anonymus Valesianus: Origo Constantini, fordítás és magyarázat. Specimina Nova XV. 1999 (2000).77–147.

Specimina Nova, a Janus Pannonius Tudományegyetem Történelmi Tanszékeinek Évkönyve. Kiadó és Szerkesztő Bizottságában 2005-ig

Lektorálás:


1.    Gábor O: Későantik sírok Mágocson. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. (43) Pécs, 1999. 113–130.

2.    Pécs Szabad Királyi Város címeres kiváltságlevele. 1780. Szerk. Dr. Sándor L.; Sorozatszerk. Dr. Csáky I.; facsimile, (ISBN 963 202 665 9) Bp.-Pécs 2002; 143 p A3 formátumban; A latin nyelvű oklevél magyar fordítását lektorálta: Kiss Magdolna


VI. Kéziratok

Tanulmányok, recenziók:


1.    Kiss 1998: Besimított kerámia Lussonium erődjéből. A4-es formátum, 80 p, 137435n

2.    Kiss 2002: Sevillai Izidor: A gótok története. Székely Melinda gondozásában. Szeged, 1998., 208. old, könyvismertetés. A4-es formátum, 3 p, 5321n.

4.    Kiss 1990: Visy Zsolt: A római limes Magyarországon. Budapest, 1989. könyvismertetés, A4-es formátum, 4 p, 8645n

5.    Kiss 2001: Nagy Mihály: The Hasdingian Vandals in the Carpathian Basin. A Preliminary Report. Specimina Nova IX 1993 (1994), 157–184. ismertetés, vitacikk, A4-es formátum, 4 p, 9026n

6.     Kiss 2004: Straub Péter: 5. századi tömegsírok Keszthely-Fenékpusztán. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve-Studia Archaeologica, Szeged, 8, 2002. 177–200. ismertetés, vitacikk, A4-es formátum, 5. p, 5528n

7.    Kiss 2006: Hunuguri, onoguri, hungari. Megjegyzések az ogur népekhez Iordanes Geticája alapján. A4-es formátum, 8 p., 21839n